Odborná likvidácia všetkých typov materiálov s obsahom AZBESTU

Chcete sa zbaviť nebezpečného azbestu rýchlo, bezpečne a odborne? 
Neváhajte nás kontaktovať cez uvedený formulár pre získanie nezáväznej cenovej ponuky:

Čo je azbest?

Azbest sa v nedávnej minulosti používal vo vnútorných priestoroch budov ako predchodca sadrokartónu na rôzne obklady, priečky, podhľady, vnútorné alebo vonkajšie obklady montovaných stavieb (napr. mäkké azbestovocementové dosky Dupronit, Ezalit), ďalej ako protipožiarny nástrek na železobetónové konštrukcie, a tiež vo veľkom ako strešná krytina (Eternit). Z týchto materiálov sa vplyvom otrasov, poškodením povrchu, zvetrávaním, ale hlavne pri akejkoľvek manipulácii s týmito materiálmi alebo pri ich narušení (búracie práce, rekonštrukcie, atď.).a pod. neustále uvoľňujú do ovzdušia azbestové vlákna nepatrných rozmerov. 

Je dokázané, že azbest svojimi voľne poletujúcimi respirabilnými vláknami mikroskopických rozmerov môže pri vdychovaní spôsobiť pľúcnu fibrózu – azbestózu, rakovinu pľúc, mezoteliómy pohrudnice a pobrušnice a zmeny pohrudnice. 

Práca s azbestom, ako vysoko karcinogénnym materiálom, podlieha hygienickému dozoru, t. z. každá manipulácia s azbestovým materiálom (demontáž azbestovocementovej krytiny, búranie dupronitových priečok, rekonštrukcia vzduchotechniky a pod.) musí byť posúdená príslušným orgánom na ochranu zdravia – Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Stavebné materiály obsahujúce azbest sú podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa stanovuje Katalóg odpadov, zaradené do kategórie Nebezpečný odpad. Preto pri odstraňovaní materiálov obsahujúcich azbest z vášho okolia využívajte výlučne firmu, ktorá má oprávnenie manipulovať s týmto odpadom. 

Likvidácia azbestu je činnosť, ktorú môžu vykonávať len špecializované firmy s odbornou spôsobilosťou na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi, ktoré ich môžu zneškodniť len na skládkach nebezpečného odpadu.

Čo zabezpečujeme?

Likvidácia azbestu  zo strechy 

Kvalita bez kompromisov. Preberáme zodpovednosť za odstránenie azbestu z vášho života. Odovzdáme vám priestor vyčistený od tých najmenších azbestových vlákien. A vy si môžete bez obáv užívať svoju nehnuteľnosť ďalej. 

Likvidácia azbestu v boletických paneloch

Preberáme zodpovednosť za dokonalé odstránenie azbestu aj v náročných podmienok za plnej prevádzky budovy. Odovzdáme vám priestor vyčistený od tých najmenších azbestových vlákien.

Likvidácia azbestu v interiéri

Svojou prácou chránime zdravie nielen svojich pracovníkov, ale aj zdravie ostatných užívateľov z radov verejnosti, ktorým má daná budova slúžiť po ukončení rekonštrukcie. Odovzdáme vám priestor vyčistený od tých najmenších azbestových vlákien.

Likvidácia azbestu v priemysle

Najväčšie riziko kontaminácie azbestom predstavuje údržba a rekonštrukcia verejných a priemyselných budov, pri výstavbe ktorých bol použitý azbest. Preberáme zodpovednosť za dokonalé odstránenie azbestu aj v náročných podmienok v rámci priemyselných stavieb.