Správa a údržba

Zabezpečuje výkon správy pre vlastníkov budov a spoločenstvá vlastníkov bytov. V rámci neho zaobstaráva údržbu, opravy vnútorných a vonkajších spoločných priestorov, ako aj nevyhnutné právne, ekonomické a administratívne práce. Doteraz sme riešili cez 50 projektov obnovy domov so zateplením a pripravili podklady pre dotácie na odstránenie systémových porúch.

Vo svojej práci využívame nadobudnuté teoretické vedomosti a niekoľkoročné praktické skúsenosti z práce s vlastníkmi bytov a spoločenstvami vlastníkov (SVB).

V praxi uplatňujú nové metódy výkonu správy, overené v trhových ekonomikách. Využívajú praktické skúsenosti z projekčnej a realizačnej činnosti (stavebné konštrukcie, statické výpočty, rekonštrukcie, diagnostika stavieb).

Projektovanie

Statické výpočty

Poradenstvo

Doteraz sme pripravovali viac ako 100 projektov obnovy domov so zateplením a pripravili podklady pre dotácie na odstránenie systémových porúch. Pri obnove a modernizácii vnútorných aj vonkajších častí budovy, kde sa hlavne zameriavame na:

Strešné konštrukcie
Obalové a otvorové konštrukcie
Plynoinštalácie a elektroinštalácie
Pivničné a suterénne priestory
Vykurovacie sústavy
Chodbové komunikačné priestory
Schodiskový priestor
Domové kotolne
Vodoinštalácie a kanalizácie
Iné

Financovanie

Už viac ako 10 rokov pripravujeme podklady pre získaní financovania rekonštrukcii bytových domov a preto sa považujeme za expertov v tejto oblasti a hlavne v získavaní finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania /ŠFRB/.